STATE SOCIAL POLICY IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Zyablitskaya Natalia Viktorovna, Borshchenyuk Vera Nikolaevna, Popova Alyona Yurievna

SYSTEM OF CADET EDUCATION: PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS

Vinogradova Nadezhda Sergeevna, Kondratiev Sergey Vladimirovich, Moiseeva Olga Aleksandrovna, Ponomarev Vladimir Gennadievich, Chernavsky Mikhail Yurievich

QUALITY MANAGEMENT OF SERVICES OF THE HIGHER EDUCATION

Sergeeva M.G, Gubarkov S.V., Zhigalov K.Yu., Kurmaeva I.I., Tolmachev A.V.